Home

Om vertalingen van hoge kwaliteit te kunnen produceren, heeft een vertaler een aantal criteria als leidraad nodig. Onze aanpak van het vertaalproces vatten wij als volgt samen:

Moedertaal als doeltaal
Ik ben van mening dat een vertaler uitsluitend naar zijn moedertaal hoort te vertalen. Daarnaast dient hij de woordenschat, de grammatica en schriftelijke vaardigheid van deze taal te beheersen, om zodoende zinswendingen en subtiliteiten weer te kunnen geven die voor niet-moedertaalsprekers onmogelijk zijn te ontdekken.

Specialisme
Elk specifiek vakgebied kent zijn eigen regels wat betreft stijl, schrijf- en vertaalwijze. Specialisatie is dan ook essentieel om continu een hoog kwaliteitsniveau te kunnen garanderen.

Specifieke opleiding of werkervaring
Twee of meerdere talen beheersen is niet voldoende. Wie kan beter een medische diagnose begrijpen dan een dokter, een technisch handboek dan een ingenieur, een juridische tekst dan een advocaat, of een financieel verslag dan een econoom? Bekend zijn met de terminologie van een bepaald vakgebied of tak is niet voldoende; essentieel is dat men de tekst en de specifieke concepten begrijpt om ze zo in een andere taal te kunnen omzetten. Dit is onmisbaar wanneer het gaat om gecompliceerde teksten. Kennis, begrip en inzicht garanderen de consistentie, duidelijkheid en kwaliteit van de vertaalde tekst

Toegang tot vakliteratuur en specialistische kennis
Een ervaren en gespecialiseerde vertaler beschikt over de benodigde hulpmiddelen en informatiebronnen voor het juist vertalen van moeilijke begrippen. De gespecialiseerde woordenboeken en de toegang tot specifieke verklarende woordenlijsten en naslagwerken zijn van cruciaal belang voor een goede vertaling. De mogelijkheid om collega's en professionals (wel of geen vertalers) te raadplegen garandeert in twijfelgevallen een correcte interpretatie en vertaling van de moeilijke begrippen uit een tekst.

Controle van de originele tekst voorafgaand aan de acceptatie
De kwaliteit en het specialisatieniveau van de originele tekst zijn bepalende factoren voor de kwaliteit van de vertaling. Daarom is een voorafgaande controle van het te vertalen document noodzakelijk. Zo kunnen mogelijke problemen, die de kwaliteit van de vertaling of de gewenste levertijd kunnen bemoeilijken, geïdentificeerd worden. Voor acceptatie van de vertaling wordt de klant op deze feiten gewezen.

Samenwerking met de klant
De klant is de belangrijkste informatiebron, omdat hij in de meeste gevallen de voornaamste "expert" is wat betreft de originele tekst. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij specifieke bedrijfsterminologie. Naar onze mening moet deze bron altijd benut worden: het contact met de klant bevordert de kwaliteit van de uiteindelijke vertaling en vermijdt eventuele problemen die de overeengekomen levertijd in gevaar kunnen brengen.

Complete dienstverlening
Ons werk beperkt zich niet alleen tot de vertaling van een tekst van één taal naar een andere. Er wordt evenveel aandacht besteed aan de opmaak van de uiteindelijke tekst,het gebruik van specifieke, door de klant geleverde terminologie, etc. Bij levering ontvangt de klant een vertalingsverslag. Hierin worden moeilijke begrippen toegelicht en (mogelijke) alternatieve vertalingen gegeven. Ook worden in dit verslag eventuele fouten in de originele tekst en raadgevingen gedetailleerd weergegeven. In overleg met de klant wordt aan de hand van dit verslag de definitieve versie van de vertaling geleverd. Na levering blijven we uiteraard beschikbaar voor eventuele vragen of problemen. Deze lossen wij graag samen met u op.

Geheimhouding
Al het door ons te ontvangen materiaal wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Wij garanderen onze klanten dat in geen geval informatie aan derden zal worden verstrekt.

Strikte nakoming van de levertijden
We zijn ons ervan bewust dat een tijdige levering erg belangrijk is: in veel gevallen moet het vertaalde materiaal gepubliceerd worden en ook derden zijn van deze afgesproken termijn afhankelijk. Afgesproken levertijden worden strikt in acht genomen.